Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА(коригирана информация) С ПРЕДМЕТ:Доставка на строителни материали за нуждите на Община Камено”, обособени в позиции: Обособена позиция №1 –„Доставка на бетонови изделия”, Обособена позиция №2 –„Доставка на бетон” , Обособена позиция №3 - „Доставка на инертни материали”, Обособена позиция №4 – „Доставка на В и К материали” и Обособена позиция №5 – „Доставка на строителни материали

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Решение АОП 04.04.2016 1,08 MB
Техническа спецификация 04.04.2016 1,22 MB
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 04.04.2016 69 KB
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ 04.04.2016 142 KB
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 04.04.2016 156 KB
ОБРАЗЕЦ 3-Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.47, ал.9 от Закона за обществените поръчки 04.04.2016 144 KB
ОБРАЗЕЦ 4-Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.56, ал.1,т.6 от Закона за обществените поръчки 04.04.2016 136 KB
ОБРАЗЕЦ 5-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител 04.04.2016 138,5 KB
ОБРАЗЕЦ 6-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител 04.04.2016 144,5 KB
ОБРАЗЕЦ 7- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 04.04.2016 149,5 KB
ОБРАЗЕЦ 8.1-ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 04.04.2016 49,5 KB
ОБРАЗЕЦ 8.2-ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 04.04.2016 43,5 KB
ОБРАЗЕЦ 8.3-ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 04.04.2016 48,5 KB
ОБРАЗЕЦ 8.4-ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 04.04.2016 115 KB
ОБРАЗЕЦ 8.5-ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 04.04.2016 104,5 KB
Решение за промяна 08.04.2016 1,49 MB
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 08.04.2016 636 KB
Съобщение 20.05.2016 15,03 KB
Протокол №1 22.06.2016 25,24 KB
Протокол № 2 22.06.2016 19,33 KB
Решение 27.06.2016 17,61 KB
РД-09-195 04.04.2016 358,58 KB
Информация за сключен договор 13.09.2016 627,4 KB

Краен срок за подаване на оферта: 12.05.2016 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 12.05.2016 16:00